Download vedtægter i PDF: Sct. Knuds Golfklub vedtægter 07-09-2021.

Navn og hjemsted
§ 1
Klubbens navn er Sct. Knuds Golfklub.

Klubbens hjemsted er Nyborg.

Formål
§ 2
Klubbens formål er at udbrede kendskabet til og fremme færdighederne i golfsporten hos medlemskredsen og med henblik herpå drive den ved Nyborg anlagte golfbane med tilhørende faciliteter.

Organisation
§ 3
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og undergives dennes vedtægter og bestemmelser vedr. golfsportens udøvelse.

Medlemskab
§ 4
Som aktive medlemmer kan kun optages personer. Kun aktive medlemmer har ret til spil på banen. Som passive medlemmer kan optages såvel personer som virksomheder og offentlige eller private institutioner under samme betingelser. Som passiv har et medlem adgang til benyttelse af klubbens anlæg og faciliteter og deltagelse i klubbens arrangementer bortset fra spil på banen. Indmeldelse skal ske skriftligt.
Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer, såfremt forholdene tilsiger dette.

§ 5 Medlemskab i klubben er bindende, indtil udmeldelse skriftligt er foretaget til bestyrelsen med tre måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, dog tidligst ét år efter indmeldelsen. Statusskifte fra fuldtids medlemskab til flexmedlemsskab eller passivt medlemskab skal ligeledes foretages til bestyrelsen med tre måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, dog tidligst et år efter indmeldelsen.

Undladelse af at betale kontingent inden en måned efter påkrav kan medføre tab af medlemskab efter bestyrelsens bestemmelse. Kontingentrestance ud over to måneder fra påkrav medfører automatisk suspension af samtlige medlemsrettigheder, herunder spil på banen og stemmeret på generalforsamlingen. Kontingentrestance ud over tre måneder giver bestyrelsen adgang til eksklusion af det pågældende medlem.

Bestyrelsen kan undtagelsesvis fravige disse regler, når særlige forhold taler derfor.
Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis adfærd skader klubbens anseelse eller udøvelsen af klubbens funktioner. Bestyrelsens beslutning om eksklusion vil af det ekskluderede medlem kunne indbringes til behandling for førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Kontingent m.v.
§ 6
Ved indmeldelse betaler aktive medlemmer kontingent for samme halvår, hvori indmeldelse finder sted. Kontingent betales forud for et halvt år ad gangen i januar og juli.

Eventuelt betalte indmeldelsesgebyr, kan ikke kræves tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Generalforsamling
§ 7
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og skriftlig underretning til medlemmerne med angivelse af dagsorden, herunder forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar og skal være ledsaget af en begrundelse for fremsættelsen.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelses- beslutning eller efter begæring skriftligt til bestyrelsen fra mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af emnet for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages senest tre uger efter modtagelse af begæring herom. Indkaldelse sker efter reglerne for indkaldelse af ordinær generalforsamling, jfr. § 7.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

Valg af dirigent

Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand (vælges i ulige år)
Økonomiansvarlig (vælges i lige år)
Øvrige medlemmer (der vælges 3 i lige år og 2 i ulige år)

Valg af revisor som skal være statsautoriseret eller registreret.

Eventuelt

§ 10 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af vedtægterne eller ophævelse af klubben kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt mindre end 1/3 af de stemmeberettigede er mødt, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen straks til en ny generalforsamling til afholdelse inden tre uger. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte. Ethvert aktivt medlem, som er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive stemme for flere end to fuldmagtsgivere.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Regnskabsår
§ 11
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubbens årsregnskab i revideret stand fremlægges til gennemsyn i klubbens sekretariat senest to uger forud for den ordinære generalforsamling.

Bestyrelse
§ 12
Klubbens bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen blandt de
stemmeberettigede medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og etablerer med henblik herpå
de fornødne udvalg for klubbens aktiviteter, herunder turnerings-, bane-, ungdoms-, elite-, sponsor- og handicapudvalg.

Bestyrelsen nedsætter et ordens- og etikette udvalg, der foretager sagsbehandling og indstilling til bestyrelsen om afgørelse i konflikter mellem klubben og et medlem vedrørende overtrædelse af golf- og etiketteregler, klubbens ordensregler og skadelig adfærd for klubben.

Bestyrelsen fastsætter green-fee, takster for skabsleje og anden benyttelse af klubbens faciliteter.

Bestyrelsen indgår aftaler om ansættelsesforhold, forpagtningsforhold o. lign. i forbindelse med klubbens drift.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv bortset fra posterne som formand og økonomiansvarlig, der vælges af generalforsamlingen, og er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov. Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange bestyrelsesmøde afholdt, hvorpå indkaldelse til møde inden tre uger skal foretages.
Klubben tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden eller den økonomiansvarlige.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

Ordensregler
§ 13
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

Ved spillet følges ”The Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrew’s” regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler med Dansk Golf Unions godkendelse.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og  -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Medlemmerne er forpligtede til at rette sig efter de regler, som er gældende for spillet og for orden på banen. Overtrædelse kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spil og fra klubbens lokaliteter og i gentagelsestilfælde føre til eksklusion.

Bestyrelsen overgiver disciplinærsager til sagsbehandling i klubbens ordens- og etiketteudvalg, der foretager høring af de berørte parter inden indstilling til afgørelse forelægges bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse om udelukkelse vil kunne indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

Ophævelse
§ 14
Ved beslutning om klubbens ophævelse skal klubbens formue fordeles til fordel for golfsporten eller anden amatørsport i Danmark.

Således vedtaget på generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2006 og den 18. april 2006.

Samt på generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2018 og den 10. april 2018.

Samt på generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2021 og den 7. september 2021.

Rygepolitik
Ifølge § 5 i lov om røgfri miljøer, der bl.a. finder anvendelse på arbejdspladser, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængeligt for alle arbejdspladsens medarbejdere.

På denne baggrund har Sct. Knuds Golfklub fastsat følgende bestemmelser:

§ 1 - Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1 I Sct. Knuds Golfklub er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdsplads-lokaler.

Stk. 2 Det er ligeledes ikke tilladt at tobaksryge i arbejdspladsens fælles opholdslokaler og lignende lokaler, hvor ansatte færdes, eller lokaler der generelt er offentligt tilgængelig

§ 2 – Tobaksrygning tilladt

Stk. 1 Tobaksrygning er kun tilladt udendørs.

§ 3 – Konsekvenser af overtrædelsen

Stk. 1 Det påhviler den daglige ledelse af Sct. Knuds Golfklub at efterse, at loven om røgfri miljøer herunder klubbens rygepolitik efterleves.

Stk. 2 Arbejdstageres manglende efterlevelse af arbejdsgiverens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning.