0. FORORD

Sct. Knuds Golfklub besluttede allerede i år 2000, at man ville udarbejde frivilligt grønt regnskab for at give medlemmer, naboer, kommune, region og interesseorganisationer informationer om klubbens miljøforhold. Klubben ønsker gennem disse oplysninger at signalere, at golfanlægget drives på en miljømæssig forsvarlig måde, og at man til stadighed søger at nedbringe forbruget af vand, gødning og kemikalier, og tillige fremme vilkårene for den natur, der omgiver banen. Udarbejdelsen af det grønne regnskab har også i det daglige arbejde øget opmærksomheden på ressourceforbruget. Udover dette ser klubben gerne, at det grønne regnskab er med til at skabe grundlag for diskussioner om, hvordan man sikrer, at golfklubben også fremover bidrager til en yderligere forbedring af miljøet.

Kjeld Christensen,

Miljøansvarlig

1. INDLEDENDE OPLYSNINGER

Sct. Knuds Golfklub

1.1 ADRESSE:

Slipshavnsvej 16, 5800 Nyborg
CVR-nr. 58401617

1.2 MATR. NR.:

1 me og 1 bo, Juelsberg Hovedgaard
1 lq og 1 ou, Nyborg Markjorder

1.3 EJERFORHOLD:

Sct. Knuds Golfklub er en forening ejet af medlemmerne.

Klubhuset er beliggende på matr. nr. 1 ou ejet af klubben.

Banen er beliggende på matr.:

Matr. nr. 1 me og 1 bo ejet af Juelsberg Gods

Matr. nr. 1 lq  ejet af Nyborg Kommune

1.4 BELIGGENHED:

På Knudshovedhalvøen, afgrænset mod øst af motorvej E45, mod syd af Slipshavnsskoven,
mod vest af Nyborg Fjord, og mod nord af Lindholm Havnevej.

Området er kategoriseret som åbent land og omfattet af strandbeskyttelseslinie, skovbyggelinie,
og hele Knudshovedhalvøen er omfattet af fredningskendelse af 14. oktober 2004.

1.5 HOVEDVIRKSOMHED:

Drift af golfbane med 18 huller.

1.6 BIVIRKSOMHED:

Træner /Proshop (forpagter)

Restaurant (forpagter)

1.7 ANSATTE:

5 fastansatte

3 sæsonansatte

5 ansatte i bivirksomhed (proshop og restaurant)

1.8 MILJØTILSYNSMYNDIGHED:

Nyborg Kommune

Miljøcenter Odense

Arbejdstilsynet

1.9 VÆSENTLIGE GODKENDELSER:

Lejekontrakt for 29,4 ha med Juelsberg Gods af 9. juli 1998 gældende indtil 1. maj 2049 og med forlejeret indtil 1. maj 2079.
Lejekontrakt for 7,8 ha (kun for spillearealer) med Nyborg Kommune af 29. januar 1951 gældende indtil 1. maj 2049.
Lokalplanerne 36 og 85.

1.10 AREALER:

Spillearealer: 29,7 ha
Naturarealer:  8,0 ha
Bygninger:  1.263 m²
Parkering:  2.000 m²
Veje og stier:  0,4 ha
Arealer i alt:  ca. 38 ha

                                                                  

1.11 JORDBUND OG KLIMA:

Afvekslende jordbund med mose-/tørvebund og sandet engbund.

Klimaet i Storebæltregionen bevirker en mindre årlig nedbør sammenlignet med det øvrige Fyn.

Årlig nedbør ca. 230 mm i vækstsæsonen 1. maj – 1. september.

1.12 KORT OM VÆSENTLIGE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE PARAMETRE:

Klubben har valgt at fokusere på forbruget af vand og energi, gødning og pesticider tillige med driv- og smøremidler.

2. LEDELSENS REDEGØRELSE

Sct. Knuds Golfklub anser vand- og gødningsforbrug til drift af banen for at være af stor vigtighed for banens vedligeholdelsesstand, og klubben har derfor stor opmærksomhed på netop disse parametre. Tillige er forbruget af vand og gødning også blandt de elementer, der har stor indflydelse på vores miljø, hvilket selvfølgelig har været medvirkende til fokuseringen på disse områder. Udover dette er klubbens energiforbrug af en sådan størrelse, at man til stadighed bør være opmærksom på dette, til trods for at man kontinuerligt søger at nedbringe forbruget. Sidst men ikke mindst har man valgt at oplyse om forbruget af bekæmpelsesmidler, der dog har et meget begrænset omfang.

Ledelsen skal oplyse, at Sct. Knuds Golfklub ikke benytter ulovlige pesticider i driften. Forbruget af herbicider er begrænset, om end det i nogle år er nødvendigt at behandle teesteder og fairways. Forbruget af insekticider er meget lavt, men det er lejlighedsvis nødvendigt at behandle greens mod stankelbenslarver. Ligeledes søges forbruget af fungicider begrænset, men særligt fugtige vejrforhold nødvendiggør behandling med disse midler.

Klubben benytter fortsat drikkevand til vanding af banen, hvilket samfundsmæssigt ikke er optimalt. Et projekt mellem klubben og Nyborg Forsyning omkring erstatning af drikkevand til vanding af banen med vand fra det kommunale rensningsanlæg har ikke kunnet realiseres på grund af saltindholdet i vandet fra rensningsanlægget, hvilket gør det uegnet til vanding af banen. Nyborg Forsyning og klubben følger til stadighed analyserne fra rensningsanlægget, ligesom man er opmærksom på mulighederne for rensning af spildevandet, så dette kan bruges til vanding af banen. Målet er på længere sigt at benytte andet vand end drikkevand, fx renset spildevand, til vanding af banen.

Klubbens gødningsforbrug er på niveau med gennemsnittet at danske golfbaner. Klubben søger til stadighed at vælge gødning, der er mindre belastende for miljøet.

3. REDEGØRELSE FOR GOLFVIRKSOMHEDENS MILJØPRÆSTATION

     

3.1 VANDFORBRUG

          Forbrug   Indeks

År 2010

Vandforbrug – brugsvand 679 m3 304
Vandforbrug – vanding 7.344 m3 91
I alt           8.023 m3 96

3.2 GØDNINGSFORBRUG

             
N P K
Greens 1,4 ha 99 35 92 kg 95/318/41
Teesteder 0,6 ha 7 0 2 kg 44/0/22
Fairways 14,6 ha 746 39 382 kg 138/41/128
Semirough 13,1 ha 0 0 0 kg 100
Andet 8,0 ha 0 0 0 kg 100
I alt 37,7 ha 852 74 476   kg 129/69/90
Jern (Fe) 132 kg 310
Svovl (S) 155 kg 64
Mangan (Mn) 1,2 kg 64
Magnesium (Mg) 116 kg 200

 3.3 BEKÆMPELSESMIDLER

             
Greens 1,4 ha
Herbicider aktivt stof kg
Fungicider aktivt stof 1,025 kg 82
Insekticider aktivt stof kg
Andet aktivt stof kg
Teesteder 0,6 ha
Herbicider aktivt stof kg
Fungicider aktivt stof kg
Insekticider aktivt stof kg
Andet aktivt stof kg
Fairways 14,6 ha
Herbicider aktivt stof kg
Fungicider aktivt stof kg
Insekticider aktivt stof kg
Andet aktivt stof kg
                 
Andre arealer (P-plads) 0,2 ha aktivt stof  
Herbicider kg
                 
Aktivt stof i alt           1,025 kg  
                 

3.4 ENERGIFORBRUG

               
El – klubhus 42.259 kWh 107
El – banedrift 1.742 kWh 406
El – til opvarmning mv. 23.218 kWh 89
Olie – til opvarmning mv. 6.205 ltr 61
Diesel 8.303 ltr 99
Benzin 2.736 ltr 113

3.5 REDEGØRELSE FOR NATURPLEJE

Arealer uden for spil plejes normalt ikke for at sikre de naturligt forekommende planter og dyr. Dog foretages der med tilladelse udstedt af Fyns Amt med nogle års mellemrum oprensning af vådområderne, hvor der sker en betydelig tilgroning. I rougharealerne, hvor de store områder med lyng (Calluna Vulgaris) desværre er ved at blive tilgroet af den meterhøje tuedannende Blåtop, søges denne vækst holdt nede ved slåning, for at fremme lyngvæksten.

Der foretages løbende en genplantning af træer i områder, hvor disse enten går til af naturlige årsager eller er faldet som følge af storme. I forbindelse med skovdriften foregår der en løbende dialog med henholdsvis Juelsberg gods og Nyborg kommune for så vidt angår den del af skovene, der har indflydelse på golfbanen.

Med hensyn til helhedsindtrykket er det fortsat et ønske at bevare de åbne partier i landskabet på golfbanen, som vi kender dem i dag, men også at sikre de eksisterende skovpartier – herunder solitærtræer – for fremtiden.

4. LEDELSENS KOMMENTARER TIL KLUBBENS MILJØPRÆSTATION FOR 2015

Sct. Knuds Golfklub anvender året 2010 som indeksår.

Golfklubberne indberetter nu belastningstal direkte til Miljøstyrelsen.

Sammenlignet med sæsonen 2014 blev 2015 et år, hvor nedbørsmængden i vækstsæsonen var fordelt fornuftigt, hvilket betød, at man med et mindre vandforbrug kunne holde banen i fin stand. At klubben har brugt ca. 350 m³ mere end i 2015, skyldes et brud på en vandledning i et roughområde, hvilket bevirkede, at der gik noget tid, inden bruddet blev opdaget. Vandspildet i forbindelse med bruddet var på 1.400 – 1.500 m³

Den totale mængde tilført kvælstof (N), er i 2015 ca. 50% højere end i 2014, hvorimod tilførslen af fosfor (P) og kalium (K) er på samme niveau som i 2014. Klubbens gødningsforbrug er på niveau med gennemsnittet for golfbaner i Danmark. Sammensætningen af den indkøbte gødning kan variere fra år til år, idet man forsøger at optimere gødningssammensætningen i forhold til de arealer, der skal gødes. Klubben indkøber ligeledes nye og mindre miljøbelastende gødningstyper.

Klubben er på grund af banens beliggenhed nødsaget til at foretage forebyggende behandling mod svampeangreb. Dette sker alene med godkendte produkter. Forbruget af fungicider til behandling af greens udgør i 2015 1,025 kg. Der har ikke i 2015 været brugt herbicider, idet behandling af fairways kun foretages efter behov.

Olieforbruget til opvarmning har i 2015 været lidt lavere end i 2014, dels på grund af en forholdsvis mild vinter og dels på grund af et lavere aktivitetsniveau i restaurant og klubhus.

Elforbruget i klubhus er i 2015 faldet lidt i forhold til 2014, hvilket skyldes udskiftning til LED-lyskilder i restaurant. Udskiftningen er foretaget i eftersommeren 2015.

Benzin- og dieselforbruget er steget lidt i sammenligning med tidligere år, hvilket skyldes, at klubben har lagt bane til to store stævner i løbet af sommeren, hvor baneudvalget valgte at optimere driften for at kunne præsentere en flot bane til disse stævner.