Vision for banen: Banen er beliggende i et fredet område på Knudshovedhalvøen. Det betyder, at plejen af banen i alle forhold skal sikre, at fredningsbestemmelserne overholdes. Banens kvalitet skal være af en sådan standard, at banen kan bibeholde sit renomme, som en af landets bedste baner. Banen skal være åben for spil hele året. Fra 14. november til 31. marts på vinterbane. Plejen skal tage hensyn til miljøet, så spillet på banen belaster naturen mindst muligt, og dermed bidrager positivt til biodiversiteten i området Plejeplanerne for banen skal overholde gældende miljølovgivning. Der skal under spil på banen vises hensyn til andre brugere af området. Der skal være overensstemmelse mellem visioner, målsætninger og økonomi.
Organisation og ansvarsfordeling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Klubbens formand og økonomiansvarlig vælges direkte på generalforsamlingen. Derudover vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger blandt disse bestyrelses-medlemmer formænd til specielle udvalg – herunder formanden for bane- og miljø.
Bane- og miljøudvalget består af baneudvalgsformanden og chefgreenkeeperen. Udvalget supplerer sig med medlemmer efter behov og i forhold til aktuelle opgaver. Bane – og miljøudvalget har på bestyrelsens vegne til opgave at træffe strategiske beslutninger omkring baneanlæggets drift og vedligeholdelse.
Baneudvalget holdes løbende orienteret om banens tilstand og kommunikerer dette videre til bestyrelsen.
Greenkeeperens opgaver: Chefgreenkeeperen har ansvaret for den daglige drift varetages i relation til målsætningerne.
Chefgreenkeeperen har ansvaret for kommunikation omkring banen til klubbens ledelse og klubmedlemmerne via klubbens hjemmeside.
Chefgreenkeeperen fordeler og leder det daglige arbejde på banen og deltager selv i arbejdet.
Chefgreenkeeperen står for indkøb til banens drift, indhentning af tilbud på reparationer og indkøb af maskiner.
Chefgreenkeeperen føre kontrol med korrekt anvendelse af gødning, plantebeskyttelsesmidler og vand.
Chefgreenkeeperen sørger i samarbejde med Turneringsudvalget for at klar­gø­re banen til større matcher og aftaler flag- og teesteds placeringer.
Chefgreenkeeperen føre kontrol med banens tilstand, f.eks. i relation til sygdom og skadedyrsangreb.
Chefgreenkeeperen tilrettelægger ferier og afspadseringer.
Budget for banen: Lønninger: kr. 1.869.382
Udgifter banen: kr. 643.000
Udgifter maskiner (brændstof/
reparationer): kr. 342.250
Total: kr. 2.854.632
En arbejdstidsopgørelse viser en manko på
ca. 700 timer i forhold til det vejledende plejeprogram

 

Banens elementer

Greens

Status

Banen er præget af at have gamle jordgreens(push up) uden dræn. Den enårige græs er den dominerende og desværre også let modtagelig for sygdom. Vandgennemtrængeligheden er nedsat, som følge af at disse græsser lettere danner filt end andre græs typer, og det bevirker, at greens sidst på sæsonen let bliver både bløde og ujævne. Der har for år tilbage været forsøgt eftersået med rødsvingel, en proces der ikke lykkedes, hvorfor der nu eftersås med almindelig hvene.

Arealet udgør: 1,1 ha.
Græs Blanding af enårig græs og almindelig hvene
Vanding: Alle greens har automatisk vanding.
Anlagt Ved banens indvielse i 1954. 6. og 7. green 1987/1988 og 13 green 1999.
Rodzone: Jordgreens.
Dræn: Greens er ikke drænet med undtagelse af 6., 7. og 13.
Reaktionstal: 5,5 – 7,0. Varierende fra green til green.
Gødningstal: fosfor:
kalium:
mangan:
kobber:
magnesium:

Målsætning

Målsætning Målemetode
Græsset skal være ensartet og sammenhængende. Visuelt
Græsset skal være i god vækst. Visuelt
Filtlaget må ikke overstige 2 cm. Kontrol ved prøver
Græshøjden 3,8 – 5 mm afhængig af tidspunkt i sæsonen. Måles
Stimpmeteren mindst 7 Stimpmeter

Vejledende pleje

Klipning: Klippes alle ugens dage.
Hulflytning: 3 – 5 x ugentligt.
Eftersåning: 2 x årligt samt efter behov.
Vertikalskæring: Hver 4. uge.
Topdressing: Hver 14. dag. Skal udføres på dage med tørt vejr.
Prikles: Hver måned.
Propoptagning: 2 x årligt. Uge 15 og 39.
Vanding: Efter behov
Gødningsanalyser: En gang om året.
Pesticid behandling: 2 x årligt i henhold til miljøreglerne

Langsigtede planer

Gøre greens mere robuste og modstandsdygtige overfor sygdomme ved løbende eftersåning med almindelig hvene for at mindske mængden af enårig græs i greens samt intensiv pleje med hyppig prikling og topdressing.

Omlægning af samtlige greens anses for nuværende at være et projekt, der hverken økonomisk eller praktisk er gennemførligt.

Bemærkninger

4. green blev ændret i 2015 så forreste 1/3 del blev omlagt til forgreen samtidigt med at bageste del af greenen blev gjort større. Dette areal vil i 2016 blive yderligere udvidet.

Omlægningen har virket efter hensigten og vil blive permanent.

Greens vil blive priklet oftere og topdressing udført nu hver 14. dag. Der vil blive taget propper op 2 gange årligt og ugerne er fastlagt til 16 og 39. Disse ændringer kan give nogen gener kortvarigt, men har til formål at gøre greens mere ensartede hele sæsonen igennem.

Forgreens

Status

Generelt i god stand med en god spillekvalitet.

Arealet udgør: Er indregnet i arealet for greens.
Græs: Enårig græs og hvene.

Målsætning

Målsætning Målemetode
Græsset ensartet og i god vækst. Visuelt
Græssets højde 10 mm. Måles
Klippebredde 1 – 2 meter bag greens og 1 – 10 meter foran greens. Måles

Vejledende pleje

Klipning: Klippes 5 – 7 x ugentlig.
Eftersåning: 2 x årligt samt efter behov.
Vertikalskæring: Hver 4. uge.
Topdressing: 4 – 5 gange årligt.
Vertidræning: 1 x årligt.
Prikles: Hver måned.
Vanding: Efter behov
Gødning 3 – 5 årligt
Pesticid behandling: 2 x årligt i henhold til miljøreglerne

Langsigtede planer

Pt. ingen

Bemærkninger

Pt. ingen

Teesteder

Status

Teestederne er præget af deres alder og den måde de er anlagt på. Kun enkelte af dem er af nyere dato. Opbygningen er ikke ideel, og teestederne har derfor også tendens til at sætte sig og dermed blive ujævne. 6., 9. og 14. teesteder er placeret i forbindelse med høje træer, der påvirker græsvæksten. Teestederne er generelt meget små. Det betyder, at selv ved daglig skiftning af markeringerne, kan de slidte områder ikke hen over sæsonen nå at reetablere sig.

Arealet udgør: 0.6 ha
Græs: Blanding af rajgræs og andre slidstærke græsser samt enårig græs.
Vanding Automatisk vanding undtagen for 2., 3., 14. og 16. teested
Anlagt: 1954. Dog 6. teested 1987, 11. teested 1998 og 18. teested 2008.

Målsætning

Målsætning Målemetode
Græsset sammenhængende og tæt Visuelt
Tilstræbe ensartede plane flader Måles
Klippehøjde 10 – 18 mm Måles

Vejledende pleje

Klipning: Klippes 5 – 7 x ugentlig.
Flytning af teemarkeringer: Dagligt
Eftersåning: 2 x årligt
Topdressing: 4 – 5 gange årligt.
Vertidræning: 1 x årligt.
Prikles: 3 x årligt
Vanding: Efter behov
Gødning 2 x 3 årligt
Ukrudtsbehandling: Lokalbehandling i henhold til miljøreglerne

Langsigtede planer

Vanding på 3. teested er etableret i 2015. Videre plan er vanding på 14. teested og siden 16. og 2. teested.

Omlægning af de dårligste teesteder i etaper begyndende med 14. teested. Herefter f.eks. 15. – 9. – 3. teested.

Bemærkninger

Forbedringer af teestedernes kvalitet kræver en ret gennemgribende omlægning/opbygning samt hvor det er muligt tillige en udvidelse af teestederne. Dette vil alt andet lige være et arbejde som kræver professionel hjælp ude fra. Skønsmæssigt vil materialer og hjælp udefra ligge på 25 000 kr. for f. eks. 14. teested alene. Hertil kommer greenkeepernes ekstra timeforbrug.

Fairways

Status

Fairways er præget af meget forskellige jordbundsforhold og med mange forskellige typer af græsser repræsenterende de almindeligt voksende inden for de forskellige områder. det betyder, at fairways ikke er ens overalt, men tvært imod fremstår meget forskellige afhængige af, hvor på banen man befinder sig. Dette sammenholdt med de let bakkede overflader er med til at give banen udseende og karakter af en naturbane. Dette er i modsætning til mange nyere baner, hvor fairway er fuldstændig plane.

Arealet udgør: 11.6 ha
Græs: Mange forskellige varianter med den enårige græs som den hyppigste.
Vanding Automatisk vanding
Anlagt: 1954 undtagen 6. og 7. fairway der er anlagt i 1987 og 1988.
Dræn: Se afsnittet dræn

Målsætning

Målsætning Målemetode
Overgangen mod semirough varierende bølgende kanter. Visuelt
Fairway bredder på 20 – 40 meter afhængig af strategien for spillet. Måles
Klippehøjden 19 mm. Måles
Lunker, der forhindre klipning i fastsat højde, skal jævnes. Måles

Vejledende pleje

Klipning: Klippes mandag, onsdag og fredag.
Eftersåning: Reparation af opslåede turf foretages 1 x ugentligt med eftersåning.
Luftning: Foretages lokalt 1 x årligt uden for sæsonen – sent efterår
Vanding: Der vandes i forhold til nedbørsmængder.
Gødning 2 årligt
Ukrudtsbehandling: Lokalbehandling i henhold til miljøreglerne

Langsigtede planer

Pt. ingen

Bemærkninger

Der er mulighed for vanding stort set på alle fairways. I meget tørre perioder må der tages stilling til, om der er økonomi til at holde græsset grønt overalt.

Semirough (omkring greens)

Arealet udgør: Indgår i arealet for rough
Græs: Samme type græsser som på fairways.

Målsætning

Målsætning Målemetode
Semiroughen omkring green udgør et vigtigt element i banens layout (sværhedsgrad) og overgangene til rough og forgreens skal derfor stå skarpt Måles
Klippehøjde 3,8 cm. Klippebredde 3 – 6 m Måles

Vejledende pleje

Klipning: Klippes 1-2 gange ugentligt.

Langsigtede planer

Pt. ingen

Bemærkninger

Pt. ingen

Rough / semirough

Arealet udgør: 31.1 ha
Græs: Samme type græsser som på fairways.

Målsætning

Generelt skal rough være uplejet

Målsætning Målemetode
Kontrolleret rough/semirough klippes i højder fra 5 – 10 cm Måles

Vejledende pleje

Klipning: Kontrolleret rough klippes hver 3. uge.

Langsigtede planer

Pt. ingen

Bemærkninger

Når rough arealet ikke udgør mere end 13,1ha er årsagen, at det er det areal, vi lejer. Spillemæssigt er arealet betydeligt større al den stund, at det også er tilladt at spille på de arealer, der støder op til de lejede arealer. For de lejede arealers vedkommende (banen) tilsigtes det også her at bevare roughen uplejet, så roughen indgår som et element i naturplejen og tjener som korridorer eller trædesten for dyr og fugle imellem de skovstykker og søer, der er blevet adskilt af golfbanen.

Bunkers

Status

Nyanlagte bunkers overalt på banen i god stand

Arealet Der er 60 anlagte bunkers på banen
Anlagt Nyrenoverede 2007/2008
Dræn Kun få bunkers er drænede

Målsætning

Målsætning Målemetode
Bunkers er anlagt med “sandface” og skal bevares sådan Visuelt
Ensartet mængder sand i bunkers. Dybde 3 – 5 cm Måles
Kanterne skal stå skarpt og lodret målende ca. 10 cm Måles

Vejledende pleje

Rivning 5 – 6 x ugentligt
Kanter trimmes: En gang om måneden
Reparationer(større) 6 x årligt
Lugning: En gang om måneden
Efterfyldning af sand En gang om måneden samt efter behov

Langsigtede planer

Bunkers, der fremover viser sig ikke i tilstrækkelig grad at være “selvdrænende” skal drænes

Bemærkninger

Pt. ingen

Driving range / træningsfaciliteter

Status

Driving range er beliggende uhensigtsmæssigt mellem tre af banens huller. Arealet er for lille og for kort. For at undgå uheld i forbindelse med udslag, er der ved udslagsstederne og på boldkassen opslået regler for brugen af faciliteterne. Indspilsgreenen er ligeledes af beskeden størrelse og ikke umiddelbart let tilgængelig.

Arealet 2 – 3 ha.
Græs Blandet græs som på fairway
Anlagt 1954
Dræn Se drænoversigt

Målsætning

Åben fra kl. 800 – 2000 alle dage i ugen.
Mandag klippes arealet. I det tidsrum kan der ikke slås bolde.

Vejledende pleje

Klipning Hver mandag
Rystning af måtter: Hver 14. dag
Oprydning/lugning Hver 14. dag

Langsigtede planer

Klubbens plan er en ændring af driving range og øvrige træningsfaciliteter i forbindelse med, at der etableres et nyt 4. hul. Processen med tilladelse til at anlægge et nyt 4. hul i plantagen er grundet det økonomiske aspekt midlertidigt henlagt.
Dispensationen fra myndighederne til omlægningen er nu udløbet og der skal i givet fald søges om ny dispensation, inden en evt. omlægning af 4. hul kan igangsættes.

Bemærkninger

Ved 2. hul er der opsat en klokke, der advarer om, at der er spillere på vej ud på 2. huls fairway, hvilket der skal tages hensyn til ved udslag fra udslagssteder på driving range.

Dræn

Status

Banens meget gamle drænsystem har de seneste år mange steder været dårligt fungerende. Den indtil nu gennemførte udskiftning af gamle dræn har vist sig effektiv. Områderne 1.,2.,3.,4.,10. og 17. hul samt driving range er meget lavt beliggende og derfor en udfordring drænmæssigt. Vandet ledes for disse hullers vedkommende til en “sø” bag pumpestationen ved 3.huls teested og pumpes her ud i fjorden. Drænene i disse områder er inden for de sidste år med undtagelse af det midterste stykke af 4. hul blevet udskiftet og fungerer godt. 5. hul har nye dræn i området foran greenen, men mangler dræn på det midterste stykke. For de øvrige hullers vedkommende er der pt. ikke de store problemer med undtagelse af 14. fairway i vinterhalvåret. Undergrunden her er blåler, der kun langsomt lader vandet sive igennem. Ved kraftig og vedvarende regn “slår” det nærmest vandet tilbage og opad på trods af at området er drænet.

Anlagt(gamle dræn) 1954
Udskiftning/nye dræn 1990/2013 10. hul
1994 14. hul
2007/2008: 5. og 17. hul
2013 2. hul og driving range
2014 3. hul og 4 tee område

Målsætning

Banen i sæsonen kan spilles uanset nedbørsmængder.

Aflysninger på grund af vand på banen

Vejledende pleje

Vedligeholdelsespleje

Oprensning af grøfter og dræn: Manuelt 2 x årligt
Gennemspuling af hovedledninger 1 x årligt

Langsigtede planer

Resterende gamle dræn udskiftes inden for 10 år etapevis. I de områder, hvor der i dag ikke er nogen dræn, men hvor der er behov planlægges anlæggelse af nye dræn. Først på 5. fairway, derefter på 4. fairway

Bemærkninger

For de meget lavtliggende hullers vedkommende vil det selv med et nyt drænsystem være forventeligt, at der kan stå blankt vand ved kraftigt regnvejr, simpelt hen grundet de lange afstande vandet skal ledes, og det ringe fald, der er på systemet.

Træer, buske, hække, hegn og løvfald

Buskrydning: Hver 3. uge
Rydning i skov: 2 x årligt.
Muldvarpe bekæmpelse: Løbende efter behov.
Løvfald: Blade, grene og andet løvfald fjernes løbende om efteråret.

 Vandhuller

Oprensning og fjernelse af tilgroning: Hver 3. – 5. år ved professionel hjælp.
Manuel kantning og slåning af søkanter 1 x årligt.

Stier på banen

Opretning/ udjævning: Ved sæsonstart. Herefter løbende.

Parkeringspladser

Oprydning/reparationer/ vedligeholdelse af overflader: Hver 3.uge.

Affald

Ved klubhus og på banen Dagligt

Diverse

Bænke/skilte/markeringer: Reparation og maling udføres som vinterarbejde.
Vintergreens og vinterbane: Opsætning og forberedelse i oktober måned. Vintergreens klippes så længe græsset gror.

Miljøhåndtering

Plantebeskyttelsesmidler: Driftsansvarlig er klubbens bestyrelse. Lovpligtige indberetningsskemaer for forbrug af plantebeskyttelsesmidler til Miljøministeriet udfærdiges en gang årligt. Senest 1.marts. Budget for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 2015 indberettes ligeledes senest 1. marts. IT systemet Greendata anvendes til indberetningerne. Chefgreenkeeperen er ansvarlig for indberetningerne. Sprøjteplan og sprøjtejournal opbevares hos chefgreenkeeperen.
Offentliggørelse af forbrug: Det årlige forbrug af plantebeskyttelsesmidler og den samlede årlige belastning skal offentliggøres ved opslag i klubhuset og/eller i klubbladet. Kontorets ansvar.
Grønt regnskab: Regnskabet er ikke længere lovpligtigt. Det er besluttet, at grønt regnskab udarbejdes som element til overordnet kontrol med klubbens øvrige miljøpolitik. Regnskabet skal indeholde forbrug af brændstof, vand og gødning. Udarbejdes af kontoret i samarbejde med bane- og miljøudvalget. Indberettes til Miljøministeriet (Greendata) med tilladelse til videre sendelse til DGU
Bortskaffelse af giftprodukter: Opbevares og afleveres relevante steder i henhold til lovgivningen. Spilolie og filtre afhentes af Nord efter aftale. Kemikalierester, malerrester o. lign. afleveres på den lokale genbrugsplads.

Administration

Banemøder: Hver uge(udvalget)
Personalemøder: Morgen briefing. Ca. en gang månedlig orientering vedrørende kommende planer.
Kursus og skoleophold: 1x årligt.
Arbejdssedler: Dagligt
Kørsel
Markvandring og ekskursion: 4 x årligt inklusive ERFA møder.
Inspektion af bane og afmærkninger: 1 x ugentlig.
Kontorarbejde/planlægning: Dagligt
Telefontid: Døgnet rundt
Ingen faste tider.

Vedligeholdelsesopgaver – klubhuset

Renholdelse bede: En gang pr. måned
Rengøring terrasseplader
Opretning indkørsel fra Slipshavnsvej Efter behov
Rengøring på tag
Afpudsning og oliering af trappegelænder
Fejning af fliser 1 – 2 gange pr. uge
Fejning af terrasse En gang pr. uge.
Fjerne svaleskidt
Fjerne spindelvæv og birkestjerner
Rengøring af stålvaske
Fejning/støvsugning bagrumsgulve 1 – 2 gange pr. uge
Aftørring hylder i batterirum En gang pr. måned
Gennemgang for insekter for at alarmen ikke går i gang

Rengøring af starters house

Fejning
Bordplade aftørres
1 gang pr. uge
Gulvvask
Vinduer pudses
1 gang pr. måned
Udskiftning af el-pærer
Rengøring og pudsning pokaler/pokalskab