Grønt regnskab 2015

 

 

0. FORORD

Sct. Knuds Golfklub besluttede allerede i år 2000, at man ville udarbejde frivilligt grønt regnskab for at give medlemmer, naboer, kommune, region og interesseorganisationer informationer om klubbens miljøforhold. Klubben ønsker gennem disse oplysninger at signalere, at golfanlægget drives på en miljømæssig forsvarlig måde, og at man til stadighed søger at nedbringe forbruget af vand, gødning og kemikalier, og tillige fremme vilkårene for den natur, der omgiver banen. Udarbejdelsen af det grønne regnskab har også i det daglige arbejde øget opmærksomheden på ressourceforbruget. Udover dette ser klubben gerne, at det grønne regnskab er med til at skabe grundlag for diskussioner om, hvordan man sikrer, at golfklubben også fremover bidrager til en yderligere forbedring af miljøet.

 

Kjeld Christensen

miljøansvarlig

 

 

1. INDLEDENDE OPLYSNINGER       
Sct. Knuds Golfklub

 

1.1 ADRESSE:                                         
Slipshavnsvej 16                                       
5800 Nyborg
      

                                                                
CVR-nr. 58401617

 

1.2 MATR. NR.:                                      
1 me og 1 bo, Juelsberg Hovedgaard                                                                 
1 lq og 1 ou, Nyborg Markjorder

 

1.3 EJERFORHOLD:                             
Sct. Knuds Golfklub er en forening ejet af medlemmerne. 
                                                                
Klubhuset er beliggende på matr. nr. 1 ou ejet af klubben.
                                                                 
Banen er beliggende på matr.:
                                                                 
Matr. nr. 1 me og 1 bo ejet af Juelsberg Gods
                                                                 
Matr. nr. 1 lq  ejet af Nyborg Kommune

 

1.4 BELIGGENHED:                             
På Knudshovedhalvøen, afgrænset mod øst af motorvej E45,
 mod syd af Slipshavnsskoven,
mod vest af Nyborg Fjord, og
 mod nord af Lindholm Havnevej.

Området er kategoriseret som åbent land og omfattet af strandbeskyttelseslinie, skovbyggelinie,
og hele Knudshovedhalvøen er 
omfattet af fredningskendelse af 14. oktober 2004. 

 

1.5 HOVEDVIRKSOMHED:                 
Drift af golfbane med 18 huller.

 

1.6 BIVIRKSOMHED:                           
Træner /Proshop (forpagter)                                                                 
Restaurant (forpagter)

 

1.7 ANSATTE:                                        
5 fastansatte                                                                  
3 sæsonansatte 
                                                                 
5 ansatte i bivirksomhed (proshop og restaurant)

 

1.8 MILJØTILSYNSMYNDIGHED:     
Nyborg Kommune                                                                 
Miljøcenter Odense
                                                                 
Arbejdstilsynet

 

1.9 VÆSENTLIGE GODKENDELSER:                   
Lejekontrakt for 29,4 ha med Juelsberg Gods af 9. juli 1998                                 
gældende indtil 1. maj 2049 og med forlejeret indtil 1. maj 2079.

Lejekontrakt for 7,8 ha (kun for spillearealer) med Nyborg Kommune af 29. januar 1951
gældende indtil 1. maj 2049.
                                                                 

Lokalplanerne 36 og 85.


1.10 AREALER:


Spillearealer: 

29,7 ha

Naturarealer: 

 8,0 ha

Bygninger:

 1.263 m²

Parkering: 

 2.000 m²

Veje og stier: 

 0,4 ha

Arealer i alt:  

 ca. 38 ha

                                                                                            

1.11 JORDBUND OG KLIMA:              
Afvekslende jordbund med mose-/tørvebund og sandet engbund.                                                                  
Klimaet i Storebæltregionen bevirker en mindre årlig nedbør                                                                  
sammenlignet med det øvrige Fyn.

                                                                 
Årlig nedbør ca. 230 mm i vækstsæsonen 1. maj – 1. september.

 

1.12 KORT OM VÆSENTLIGE RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE PARAMETRE:                                 

Klubben har valgt at fokusere på forbruget af vand og energi, gødning og pesticider tillige med driv- og smøremidler.2. LEDELSENS REDEGØRELSE


Sct. Knuds Golfklub anser vand- og gødningsforbrug til drift af banen for at være af stor vigtighed for banens vedligeholdelsesstand, og klubben har derfor stor opmærksomhed på netop disse parametre. Tillige er forbruget af vand og gødning også blandt de elementer, der har stor indflydelse på vores miljø, hvilket selvfølgelig har været medvirkende til fokuseringen på disse områder. Udover dette er klubbens energiforbrug af en sådan størrelse, at man til stadighed bør være opmærksom på dette, til trods for at man kontinuerligt søger at nedbringe forbruget. Sidst men ikke mindst har man valgt at oplyse om forbruget af bekæmpelsesmidler, der dog har et meget begrænset omfang.


Ledelsen skal oplyse, at Sct. Knuds Golfklub ikke benytter ulovlige pesticider i driften. Forbruget af herbicider er begrænset, om end det i nogle år er nødvendigt at behandle teesteder og fairways. Forbruget af insekticider er meget lavt, men det er lejlighedsvis nødvendigt at behandle greens mod stankelbenslarver. Ligeledes søges forbruget af fungicider begrænset, men særligt fugtige vejrforhold nødvendiggør behandling med disse midler.


Klubben benytter fortsat drikkevand til vanding af banen, hvilket samfundsmæssigt ikke er optimalt. Et projekt mellem klubben og Nyborg Forsyning omkring erstatning af drikkevand til vanding af banen med vand fra det kommunale rensningsanlæg har ikke kunnet realiseres på grund af saltindholdet i vandet fra rensningsanlægget, hvilket gør det uegnet til vanding af banen. Nyborg Forsyning og klubben følger til stadighed analyserne fra rensningsanlægget, ligesom man er opmærksom på mulighederne for rensning af spildevandet, så dette kan bruges til vanding af banen. Målet er på længere sigt at benytte andet vand end drikkevand, fx renset spildevand, til vanding af banen.


Klubbens gødningsforbrug er på niveau med gennemsnittet at danske golfbaner. Klubben søger til stadighed at vælge gødning, der er mindre belastende for miljøet.
3. REDEGØRELSE FOR GOLFVIRKSOMHEDENS MILJØPRÆSTATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 VANDFORBRUG

 

 

 

 

 

Forbrug

 

Indeks

År 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandforbrug – brugsvand

 

 

 

 

 

679

m3

304

Vandforbrug – vanding

 

 

 

 

 

7.344

m3

91

I alt

 

 

 

 

 

8.023

m3

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 GØDNINGSFORBRUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

P

K

 

 

 

Greens

1,4

ha

99

35

92

 

kg

95/318/41

Teesteder

0,6

ha

7

0

2

 

kg

44/0/22

Fairways

14,6

ha

746

39

382

 

kg

138/41/128

Semirough

13,1

ha

0

0

0

 

kg

100

Andet

8,0

ha

0

0

0

 

kg

100

I alt

37,7

ha

852

74

476

 

kg

129/69/90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jern (Fe)

 

 

 

 

 

132

kg

310

Svovl (S)

 

 

 

 

 

155

kg

64

Mangan (Mn)

 

 

 

 

 

1,2

kg

64

Magnesium (Mg)

 

 

 

 

 

116

kg

200

 

3.3 BEKÆMPELSESMIDLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greens

1,4

ha

 

 

 

 

 

 

Herbicider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Fungicider

 

 

aktivt stof

 

1,025

kg

82

Insekticider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Andet

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teesteder

0,6

ha

 

 

 

 

 

 

Herbicider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Fungicider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Insekticider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Andet

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairways

14,6

ha

 

 

 

 

 

 

Herbicider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Fungicider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Insekticider

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

Andet

 

 

aktivt stof

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre arealer (P-plads)

0,2

ha

aktivt stof

 

 

 

 

Herbicider

 

 

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt stof i alt

 

 

 

 

 

1,025

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 ENERGIFORBRUG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El – klubhus

 

 

 

 

 

42.259

kWh

107

El – banedrift

 

 

 

 

 

1.742

kWh

406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El – til opvarmning mv.

 

 

 

 

 

23.218

kWh

89

Olie - til opvarmning mv.

 

 

 

 

 

6.205

ltr

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesel

 

 

 

 

 

8.303

ltr

99

Benzin

 

 

 

 

 

2.736

ltr

113


 

3.5 REDEGØRELSE FOR NATURPLEJE

Arealer uden for spil plejes normalt ikke for at sikre de naturligt forekommende planter og dyr. Dog foretages der med tilladelse udstedt af Fyns Amt med nogle års mellemrum oprensning af vådområderne, hvor der sker en betydelig tilgroning. I rougharealerne, hvor de store områder med lyng (Calluna Vulgaris) desværre er ved at blive tilgroet af den meterhøje tuedannende Blåtop, søges denne vækst holdt nede ved slåning, for at fremme lyngvæksten.

Der foretages løbende en genplantning af træer i områder, hvor disse enten går til af naturlige årsager eller er faldet som følge af storme. I forbindelse med skovdriften foregår der en løbende dialog med henholdsvis Juelsberg gods og Nyborg kommune for så vidt angår den del af skovene, der har indflydelse på golfbanen.

Med hensyn til helhedsindtrykket er det fortsat et ønske at bevare de åbne partier i landskabet på golfbanen, som vi kender dem i dag, men også at sikre de eksisterende skovpartier – herunder solitærtræer – for fremtiden.LEDELSENS KOMMENTARER TIL KLUBBENS MILJØPRÆSTATION FOR 2015

Sct. Knuds Golfklub anvender året 2010 som indeksår.

Golfklubberne indberetter nu belastningstal direkte til Miljøstyrelsen.

Sammenlignet med sæsonen 2014 blev 2015 et år, hvor nedbørsmængden i vækstsæsonen var fordelt fornuftigt, hvilket betød, at man med et mindre vandforbrug kunne holde banen i fin stand. At klubben har brugt ca. 350 m³ mere end i 2015, skyldes et brud på en vandledning i et roughområde, hvilket bevirkede, at der gik noget tid, inden bruddet blev opdaget. Vandspildet i forbindelse med bruddet var på 1.400 – 1.500 m³

Den totale mængde tilført kvælstof (N), er i 2015 ca. 50% højere end i 2014, hvorimod tilførslen af fosfor (P) og kalium (K) er på samme niveau som i 2014. Klubbens gødningsforbrug er på niveau med gennemsnittet for golfbaner i Danmark. Sammensætningen af den indkøbte gødning kan variere fra år til år, idet man forsøger at optimere gødningssammensætningen i forhold til de arealer, der skal gødes. Klubben indkøber ligeledes nye og mindre miljøbelastende gødningstyper.

Klubben er på grund af banens beliggenhed nødsaget til at foretage forebyggende behandling mod svampeangreb. Dette sker alene med godkendte produkter. Forbruget af fungicider til behandling af greens udgør i 2015 1,025 kg. Der har ikke i 2015 været brugt herbicider, idet behandling af fairways kun foretages efter behov.

Olieforbruget til opvarmning har i 2015 været lidt lavere end i 2014, dels på grund af en forholdsvis mild vinter og dels på grund af et lavere aktivitetsniveau i restaurant og klubhus.

Elforbruget i klubhus er i 2015 faldet lidt i forhold til 2014, hvilket skyldes udskiftning til LED-lyskilder i restaurant. Udskiftningen er foretaget i eftersommeren 2015.

Benzin- og dieselforbruget er steget lidt i sammenligning med tidligere år, hvilket skyldes, at klubben har lagt bane til to store stævner i løbet af sommeren, hvor baneudvalget valgte at optimere driften for at kunne præsentere en flot bane til disse stævner. 


 


Copyright© 2010 · Sct. Knuds Golfklub · Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 6531 1212 · mail@sct-knuds.dk · Fax +45 6530 2804